Ecoclime Group är en svensk ledande leverantör av fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Vi bidrar till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi, samtidigt som vi skapar en bättre inomhuskomfort. Våra unika innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd.

Energiförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för vår civilisation. Teknik för att skapa kraft, värme och kyla har varit central för utvecklingen av välfärden. Idag domineras världens samlade energiproduktion av kol och olja och kärnkraft, varför behovet av nya, förnybara och ekonomiskt och miljömässigt sunda energilösningar är enormt. Samtidigt använder fastigheter mer än en tredjedel av all världens energi vilket gör dem till ett prioriterat mål i klimatarbetet för att säkerställa en hållbar framtid.

Ecoclime har tagit sig an de här utmaningarna och kan idag erbjuda flera lösningar som innebär stora steg i rätt miljö- och klimatriktning. Vår världsledande ETX-teknologi våra systemprodukter och cirkulära energisystem kan användas i såväl ROT-projekt som vid nybyggnation.

För energiåtervinning erbjuder vi energilösningar med vatten, vätskor eller luft som källa (exempelvis ventilationsluft, sjöar, vattendrag, spillvatten och avloppsvatten). Systemen kan även integreras med befintliga lösningar för exempelvis geoenergi, fjärrvärme, fjärrkyla och bioenergi.

Inom området inomhuskomfort erbjuder vi systemlösningar för värme, ventilation och komfortkyla som genererar världens bästa inomhusklimat och skapar förutsättningar för ett effektivare lokalutnyttjande med lägre bygg-, installations- och driftkostnader.

Som första företag i världen introducerade vi 2017 cirkulära energisystem och en vision om att göra fastigheters totala energiförsörjning 100% förnybar, samtidigt som inomhuskomforten blir bättre – allt via en ekonomiskt hållbar affärsmodell som skapar vinster för såväl fastighetsägare och investerare som för miljön.

Vi har sedan starten 2013 visat att vi har kompetensen och entreprenörskapet för att lyckas. Idag är vi ett noterat bolag indelat i fyra affärsområden:

  • FoU, IPR och licenser
  • Projektering, tillverkning, entreprenader, installation och service av systemprodukter i cirkulära energisystem
  • Energiförsäljning av förnybar ut- och återvunnen energi
  • Inomhuskomfort- och ventilationssystem med styrning och optimering av temperaturkomfort och energieffektivisering i fastigheter.

Framför oss står en snabbt växande marknad med ett stort behov av våra lösningar. Tillsammans med branschens ledande aktörer, som exempelvis Skanska och ledande svenska energiteknik och energibolag, banar vi väg för en hållbarare framtid.

.