Unga kvinnor behöver bättre förutsättningar för att se möjligheter med att stanna i Norrlands inland.

För att möta dagens och morgondagens behov av arbetskraft och kompetens behöver vi inom regionen visa unga kvinnor vilka fördelar, både med jobb och sociala nätverk, som finns på hemmaplan.

Vi tror att en del av lösningen är att bygga starkare relationer mellan oss kvinnor som verkar i regionens industrier, och att lyfta fram förebilder.

Som ett första steg kommer Inlandets Teknikpark skapa ett nätverk för kvinnor i regionen jobbar inom verkstadsindustrin, men på sikt kommer alla branscher att vara välkomna.

Vi vet av erfarenhet och från forskningen att den här typen av nätverk är viktiga rum för kvinnor i mansdominerade branscher. Målet med nätverket är att dels att dela erfarenheter och ge tillfällen för kompetensutveckling, dels att verka för rekrytering av kvinnor till våra industrier och företag

Kontakta Elin Thorén, elin.thoren@edu.vilhelmina.se